Maszynoznawstwo – maszyny i urządzenia dla przemysłu.

 


Karta zgłoszenia - Formularz serwisowy

 

 

Temat *
Nawa urządzenia,typ, numer fabryczny *

Typ usterki *
           

Treść wyświetlanego komunikatu lub błędu *

Dokładny opis usterki *

imie *
nazwisko *
email *
firma *
numer telefonu *
Numer dokumentu zakupu *
W jakim punkcie dokonano zakupu *

Uwaga:

  • Zgłoszenia niepełne lub niepoprawnie uzupełnione nie będą rozpatrywane.
  • W przypadku uszkodzenia w okresie gwarancyjnym w skutek kolizji, powodowanej błedami operatora kosztami usługi i pełnymi kosztami transportu obciażony zostanie zamawiający.
  • Warunki płatności za usługi serwisowe: przelew w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

Drogi Kliencie :

Decydując się na zakupy w naszej firmie, akceptujesz bez wyjątku  wszystkie aspekty ogólne zakupów oraz warunki prawne zawarte w zamieszczonych poniżej  "Warunkach Gwarancji"

 

 

Warunki Gwarancji

 

Firma MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL gwarantuje, że urządzenie wymienione na 1 stronie zostało zbudowane zgodnie ze sztuką , posiada parametry wymienione w przekazanej specyfikacji, jest wolna od wad fizycznych oraz że będzie funkcjonowała prawidłowo przy jej normalnym użytkowaniu.

 

W przypadku wadliwości produktu lub w przypadku braku jego podstawowych właściwości albo gdy wykazuje uszkodzenia w okresie gwarancyjnym w wyniku wad produkcyjnych lub materiałowych, Sprzedawca zapewni Kupującemu naprawę produktu lub jego wymianę ( w przypadku niewielkich urządzeń ), wyłączając z tego pozostałe roszczenia gwarancyjne.

Dozwolone jest wykonywanie wielu napraw.

Gwarancyjnym warunkiem wstępnym jest to, że montaż, instalacja i obsługa produktu dokonywane są przez Sprzedającego, przez upoważnionego dealera Sprzedawcy lub przez wykwalifikowany i autoryzowany przez Sprzedawcę personel. ( w prostych urządzeniach dopuszcza się możliwość instalacji przez kupującego )

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i zaczyna się z dniem dostawy. Okres ten dotyczy również części zamiennych, stosowanych w czasie trwania gwarancji. Skutkiem tego okres gwarancji dla produktów oryginalnych nie ulega wydłużeniu.

 

Zakres gwarancji: Gwarancja nie obejmuje naprawy, które wynikają z niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z instrukcją / dokumentacją dołączoną do maszyny. Nie obejmuje awarii wywołanych przyczyną zewnętrzną, uszkodzeń mechanicznych,  modyfikacją przez osoby nieuprawnione, niewłaściwą konserwacją przez użytkownika w tym zaniechanie działania. Nie obejmuje również niewłaściwej regulacji urządzenia lub złego ustawienia parametrów produkcji. W interesie Użytkownika jest zachowanie dowodu na użyte materiały eksploatacyjne, które muszą być wymieniane przez użytkownika w czasie eksploatacji.

 

Jeśli nie zostaną dotrzymane warunki specyfikacyjne, dokumentacyjne lub odpowiednie instrukcje nie zostaną zachowane, lub jeśli produkt został zmodyfikowany, gwarancja traci swoją ważność, z wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący udowodni, że zgłaszane uszkodzenie nie zostało spowodowane żadną z wyżej wymienionych przyczyn.

 

Kupujący musi dokonać szczegółowej inspekcji przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń z chwilą jej otrzymania i niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich, ewentualnych uszkodzeniach lub brakach. Ponadto, wszelkie wizualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać Sprzedającemu na piśmie, lecz nie później niż w okresie dwóch tygodni od daty dostawy.

 

Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu oraz produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwej obsługi, nieupoważnionego użycia lub nieodpowiedniego przechowywania.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego, Sprzedawca może wymienić uszkodzone części na nowe lub dokonać ich naprawy, pod warunkiem, że nie uległy one uszkodzeniu w wyniku umyślnych działań Kupującego  oraz:

·           normalnego zużycia

·         uszkodzeń powstałych w wyniku niepodporządkowania się wymogom dotyczącym obsługi i

      utrzymania, zalecanym przez Sprzedającego.

·         uszkodzeń powstałych w wyniku modyfikacji części lub zastosowania części obcych przez

      Kupującego lub obsługującego.

·         uszkodzeń powstałych w wyniku dokonywania przez kupującego ewentualnego strojenia i

kalibracji zaworów i elementów elektronicznych albo uszkodzenia lub zerwania zabezpieczających plomb fabrycznych .

·           uszkodzeń powstałych w wyniku spóźnionej wymiany części ulegających zużyciu.

·           uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub ingerencji nieupoważnionych osób.

·           uszkodzeń powstałych w wyniku przetwarzania plastiku ( materiału ) o właściwościach ściernych lub niszczących (zanieczyszczonych materiałem obcym) oraz korozji powstałej w wyniku niewłaściwej obsługi lub utrzymania.

·         uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieodpowiednich środków chłodzących lub

      stabilizujących temperaturę.

 

 

Zgłoszenie awarii: Awarie należy zgłaszać natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej powstania, pisemnie przesyłając faksem 071 396 51 23  lub  e-mailem serwis@maszynoznawstwo.pl : jakiego urządzenia dotyczy, typ, numer fabryczny z tabliczki znamionowej, objawy awarii, stan obecny, dokładny adres eksploatacji i telefon kontaktowy zgłaszającego. Eksploatacja maszyny ze zgłoszoną awarią może skutkować utratą gwarancji.

 

Gwarant, dla zgłoszeń przekazanych do godziny 15.00 dnia roboczego, zobowiązuje się do reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin czyli do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia celem weryfikacji zgłoszenia oraz doprecyzowania działań  przystąpienia do usunięcia awarii w jak najkrótszym czasie. W przypadku konieczności sprowadzenia części, czas naprawy przedłuży się o czas niezbędny do jej sprowadzenia. W żadnym przypadku firma MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL  nie ponosi odpowiedzialności w razie zgłoszenia roszczeń z tytułu poniesionych strat, zarówno użytkownika uszkodzonej maszyny jak i jego zleceniodawców / firm współpracujących,  ani szkód ubocznych spowodowanych awarią maszyny,  w tym utraty spodziewanych korzyści.Firma Maszynzoanwstowo Mucha Kamil nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzmanie terminu dostawy urządzeń i maszyn. Wszelkie pisma i rozczenia muszą mieć formę pisemną i zostać dostarczone do firmy pocztą polską za potiwerdzeniem odbioru. 

 

Okres gwarancji  na części użyte do naprawy obowiązuje do końca okresu gwarancyjnego maszyny.

 

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, użytkownik poniesie pełne koszty z tym związane.

Obsługa gwarancyjna obejmuje wszystkich użytkowników, którzy nie mają zaległości w rozliczeniach z  Gwarantem.

 

Gwarancja jest ważna tylko na terenie Polski i tylko dla maszyn zakupionych w firmie MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL

 

 

 

 

Gwarant :

 

MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL UL.ŚNIEŻNA 37A 54-043 WROCŁAW NIP 913-15-10-315